Logo
Obrázok ikony

Aktivovaný uhlík

Aktivovaný uhlík je uhlíkatý adsorbent s vysokou vnútornou pórovitosťou, a teda s veľkým vnútorným povrchom. Proces výroby a aktivácie, a použité základné suroviny majú rozhodujúci vplyv na adsorpčnú kapacitu produktov z aktívneho uhlia. Surovinou môže byť drevené uhlie, bitúmenózne uhlie, drevo, kokosové škrupiny, olivové kôstky, ovocné kôstky, rašelina atď.

Vlastnosti aktivovaného uhlíka

Komerčné druhy aktivovaného uhlíka majú povrch s plochou od 500 do 1500 m²/g. V súvislosti s typom aplikácie existujú tri hlavné skupiny výrobkov:

  • práškový aktivovaný uhlík, veľkosť častíc 1-150 μm
  • granulovaný aktivovaný uhlík, veľkosť častíc 0,5-4 mm
  • extrudovaný aktivovaný uhlík, veľkosť častíc 0,8-4 mm

Vhodný aktivovaný uhlík má množstvo jedinečných vlastností: veľkú vnútornú plochu, vhodné (povrchové) chemické vlastnosti a dobrú dostupnosť vnútorných pórov. IUPAC klasifikoval póry do troch typov na základe veľkosti pórov, a to:

  • makropóry (>50 nm priemer)
  • mezopóry (priemer 2-50 nm)
  • mikropóry (priemer <2 nm)

Mikropóry všeobecne prispievajú k hlavnej časti vnútorného povrchu. Makro a mezopóry možno vo všeobecnosti považovať za hlavné trasy do uhlíkových častíc, a sú rozhodujúce pre kinetiku. Makropóry je možné vizualizovať pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie. Rozdelenie veľkosti pórov je pre praktické použitie veľmi dôležité; najlepšia zhoda závisí od skúmaných zlúčenín, druhu (plyn, kvapalina) a podmienok spracovania. Požadovaná štruktúra pórov aktivovaného uhlíka je dosiahnutá kombináciou správnej suroviny a aktivačných podmienok.

Využitie

Čistenie vzduchu a plynu Čistota vzduchu na našej planéte má pre nás všetkých veľký význam. Či už je vašim cieľom splnenie emisných predpisov na ochranu ľudského zdravia a / alebo životného prostredia, pracujete na výrobe veľmi čistých plynov, alebo pri znižovaní znečistenia, CGT Carbon dodáva vhodný aktivovaný uhlík pre vaše potreby.

Filtre pre vodné zásobníky

Náš aktívny uhlík je možné použiť vo vodných filtroch. Vodný filter odstraňuje nečistoty minimalizáciou kontaminácie vody pomocou jemnej fyzikálnej bariéry, chemického procesu alebo biologického procesu.

Izolácia vysokoteplotných pecí

Naše aktívne uhlie možno vďaka izolačným vlastnostiam použiť ako izolačný materiál vo vysokoteplotných peciach. Tu je dôležitá nízka úroveň vlhkosti v našom materiáli.

Farmaceutické využitie

Čistota je pri výrobe farmaceutických výrobkov nevyhnutná. To platí pre všetky stupne výroby, od surovín cez medziprodukty až po konečný produkt. Unikátne vlastnosti špecifických aktivovaných uhlíkov poskytujú lepšie odstránenie farebných zlúčenín, pachových zlúčenín, proteínov a iných kontaminantov, ktoré by mohli byť prítomné v surovinách alebo ktoré sa tvoria počas výroby.

Recyklácia zlata

V procese recyklácie rozpusteného zlata sa používa vysoko aktivovaný uhlík, a to buď jeho zavedením priamo do nádrží CIL alebo do samostatných nádrží CIP po vylúhovaní. Aktivovaný uhlík adsorbuje rozpustené zlato z výluhovej suspenzie, čím sa koncentruje v menšom objeme hmoty. Uhlík sa potom oddelí od suspenzie filtráciou, a podrobí sa ďalšiemu spracovaniu pre získanie adsorbovaného zlata.

Jedlo & Nápoje

Pri výrobe nápojov sa aktivovaný uhlík využíva na odstránenie pachutí a pachov, a pre dosiahnutie dlhodobej stability výrobkov. Ponúkame výrobky, ktoré sa používajú na zlepšenie kvality nápojov od vody cez ovocné džúsy až po destiláty, aby nápoje mali lepší vzhľad, vôňu a chuť.

Automobilový priemysel

Ponúkame výrobky z aktivovaného uhlíka, pre využitie v systémoch regulácie emisií palivových pár. Aktívny uhlík znižuje emisie uhľovodíkov z osobných a nákladných automobilov. Mnoho automobilov v súčasnosti tiež obsahuje systémy na čistenie vzduchu, ktoré vo svojich vzduchových filtroch používajú aktivovaný uhlík.

Plynné spaliny s obsahom ortute

Jednou z hlavných aplikácií, kde sa uplatní aktivovaný uhlík, je čistenie spalín s obsahom ortute. Emisie zo spaľovní (predovšetkým dioxíny, furány a ortuť), predstavujú vážnu hrozbu pre verejné zdravie, preto je nevyhnutné tieto toxické látky z nich zachytávať a odstraňovať. V chemickom priemysle sa aktivovaný uhlík primárne využíva pri regenerácii rozpúšťadiel a výrobe katalyzátorov.

Osobné ochranné prostriedky

Odevy a vybavenie určené na ochranu nositeľa pred zranením alebo infekciou. Medzi riziká, ktoré ochranné prostriedky eliminujú, patria fyzikálne, elektrické, tepelné, chemické látky, biologické riziká a pevné častice obsiahnuté vo vzduchu.

Petrochemické katalyzátory

Veľmi dôležitou vlastnosťou aktivovaného uhlíka je vysoká odolnosť proti poškodeniu a opotrebeniu. V porovnaní s inými nosičmi katalyzátorov, ako je oxid kremičitý alebo oxid hlinitý, majú nami ponúkané aktivované uhlíky väčší vnútorný povrch.

Sanácia pôdy

Sanácia pôdy zahŕňa procesy na odstránenie kontaminantov, ako sú uhľovodíky (znečistenie spôsobené ropou a palivami), ťažké kovy, pesticídy, kyanidy, prchavé látky, kreozot a poloprchavé látky z pôdy.

Úprava vody / odsoľovanie morskej vody

Nami ponúkané aktivované uhlíky sa vo veľkej miere používajú pri úprave vody na odstraňovanie voľného chlóru a / alebo organických zlúčenín. Odstránením organických látok z pitnej vody je možné zabrániť reakcii bežných organických kyselín, ako sú humínové alebo fulvové, s chlórom na trihalometány (trieda známych karcinogénov), alebo úpravou odpadovej vody na odstránenie organických zlúčenín, aby bola voda vhodná na vypustenie.

Pre rôzne aplikácie ponúkame rôzne druhy aktivovaného uhlíka. Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

Tento materiál odporúčame používať v nasledujúcich aplikáciách:

Obrázok ikony

Automobilový priemysel

Obrázok ikony

Chemický priemysel

Obrázok ikony

Metalurgia

Obrázok ikony

Tepelné spracovanie kovov

Kontaktný formulár

* Povinné políčka

Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google .